Uchwała w sprawie konkursu na realizację w roku 2024 zadań publicznychUCHWAŁA NR 1431/2023

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu białostockiego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945)
oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe – Wicestarosta, Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu, Henryk Suchocki – Członek Zarządu, Jan Gradkowski – Członek Zarządu,

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 27-10-2023 08:53

Data modyfikacji informacji: 27-10-2023 08:54