GKNII.683.246.2022

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ GEODEZJI
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 13
tel. 85 740 63 95, fax 85 740 63 94

                                                                                                                                                                                                                 Białystok, 30 marca 2023r.

 

GKNII.683.246.2022

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 7, art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 t.j.) i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 162 t.j.)

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 29 marca 2023r. została podjęta decyzja w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem geodezyjnym 859/1, położoną w obrębie geodezyjnym Lipniki, gm. Tykocin, przejętą na własność Powiatu Białostockiego decyzją Starosty Powiatu Białostockiego z z dnia 24 maja 2022r. nr AR.6740.3.3.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria.

Strony postępowania, tj. osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawa rzeczowe do ww. nieruchomości (np. prawo własności) mogą zapoznać się z treścią decyzji o ustaleniu i wypłaceniu odszkodowania w siedzibie Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa przy ul. J.K.Branickiego 13 (I piętro, pokój 108).

Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane.

Stosownie do art. 49 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości na okres 14 dni, w terminie od 30 marca 2023r. do 14 kwietnia 2023r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 15 kwietnia 2023r.

Z up. STAROSTY
Joanna Kuźmicka
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY Joanna Kuźmicka ZASTĘPCA KIEROWNIKA Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 09-01-2023 13:29

Data modyfikacji informacji: 30-03-2023 19:23