GKNII.6821.50.2021

Białystok, dnia 30 listopada 2022 r.STAROSTA  
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
15-085 Białystok, ul. J. K. Branickiego 13
GKNII.6821.50.2021OGŁOSZENIE
Starosty Powiatu Białostockiego


 
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w zw. z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 zm.), zwanej dalej u.g.n., zawiadamiam, iż w dniu 29 listopada 2022 r. Starosta Powiatu Białostockiego wydał, w trybie art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 884 ze zm.) w zw. z art. 124a u.g.n., decyzję znak: GKNII.6821.50.2021, ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym m. Choroszcz, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka o  nr geod. 634/34 o powierzchni 0,2447 ha, poprzez udzielenie KOBA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zezwolenia na wejście w teren wyżej wymienionej nieruchomości, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji kablowej z rury HDPE o średnicy 40 mm i długości 8,5 m w ziemi na głębokości min. 0,6 m oraz umieszczeniu w niej jednej telekomunikacyjnej linii kablowej, a także budowie studni kablowej SK1 o wymiarach 0,6 m x 0,6 m na istniejącej sieci telekomunikacyjnej.


Ponadto, dnia 30 listopada 2022 r. tut. organ wydał, w trybie art. 124 ust. 1a u.g.n., decyzję znak jw., odmawiającą KOBA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zezwolenia na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości celem realizacji ww. inwestycji.


Z treścią obu decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa, przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku, po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem tel.: 85 740 63 93.


Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/), w terminie od dnia 1 grudnia                                         2022 r. – na okres 14 dni.


Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, tj. z dniem 16 grudnia 2022 r.  


Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od daty uznania niniejszego zawiadomienia o jej wydaniu za dokonane, tj. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Z up. STAROSTY    
Joanna Kuźmicka
Zastępca Kierownika
Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Otrzymują:
1.    Strona internetowa BIP
Starostwa Powiatowego w Białymstoku
      2.   Wnioskodawca
      3.   aa
           

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY - Joanna Kuźmicka Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami Nierolnymi w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 01-12-2022 14:23

Data modyfikacji informacji: 01-12-2022 14:25