OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM  PRZETARGU  PUBLICZNYM

Białystok, 14.06.2022r.

OR.2613.18.2022

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PISEMNYM  PRZETARGU  PUBLICZNYM

Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza drugi pisemny przetarg publiczny
na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego

stanowiących własność Powiatu Białostockiego.

 

Przedmiotem przetargu jest cena sprzedaży używanych składników majątku ruchomego. Wykaz sprzedawanych przedmiotów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 w sali konferencyjnej. Przetarg rozpocznie się o godzinie 10:00. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana przez Starostę Powiatu Białostockiego.

W wykazie przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży podano: nazwę każdego przedmiotu i jego numer inwentarzowy, cenę wywoławczą (cena brutto) i wysokość kwoty wadium (wynoszącego 10% ceny wywoławczej). Z uwagi na fakt, iż urządzania nie są eksploatowane od września 2017 roku, Organizator przetargu nie jest w stanie zweryfikować czy urządzania są sprawne i nadają się do dalszej eksploatacji.

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty można obejrzeć pod adresem: Supraśl, ul. Chodakowskiego 3 po wcześniejszym umówieniu terminu. Odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin ponosi Oferent.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1. Terminowe złożenie kompletnej pisemnej oferty zakupu - wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Terminowe wniesienie wymaganego wadium w wymagany sposób.

Informacje dotyczące wadium

1. Wadium przyjmuje się wyłącznie w pieniądzu. Wadium należy wpłacić:

1) przelewem bankowym na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Białymstoku - do dnia 29 czerwca 2022r. do godziny 9:00 , przy czym prawo do uczestnictwa w przetargu przysługuje podmiotom/osobom, których wadium w dniu 29 czerwca 2022r. znajduje się na rachunku bankowym sprzedającego. Numer rachunku bankowego do wnoszenia wadium: 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449,

2) gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 - do dnia 29 czerwca 2022r. do godz. 9:00.

2. Wadium można wnosić:

1) odrębnie dla każdego przedmiotu - ze wskazaniem jego numeru inwentarzowego,

2) jako sumę wadiów w przypadku zainteresowania nabyciem kilku przedmiotów - ze wskazaniem ich numerów inwentarzowych.

3. Wadium wniesione przez uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę i wygra przetarg, a tym samym zostanie ustalony Nabywcą, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

4. Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy w jego wyniku nie zostaną ustaleni Nabywcami, podlega zwrotowi w ciągu 7 dniu od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty:

1) przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy, lub

2) w kasie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, po telefonicznym uzgodnieniu terminu wypłaty: nr telefonu 85 740 39 85.

5. Jeżeli ustalony w wyniku przetargu Nabywca przedmiotu uchyli się od zakupu – jego wadium nie podlega zwrotowi.

Wymagania dotyczące pisemnej oferty zakupu

1. Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa (parter, pokój nr 2).

2. Termin składania ofert: do 29 czerwca 2022r. do godz. 9:00. Oferty złożone drogą pocztową, które wpłyną po w/w terminie, nie będą brane pod uwagę.

3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z umieszczonym dopiskiem „Oferta zakupu – przetarg w dniu 29.06.2022r. Nie otwierać przed dniem 29.06.2022 do godz. 10:00”

4. Treść oferty:

1) dane identyfikujące oferenta:

a) w przypadku firm: pełna nazwa firmy, jej adres, NIP oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji firmy i tym samym do podpisania składanej oferty,

b) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko i adres,

2) numer inwentarzowy przedmiotu, którego oferta dotyczy oraz jego cena wywoławcza,

3) oferowana cena zakupu - nie niższa niż cena wywoławcza

4) oświadczenie Oferenta o następującej treści: „Stan sprzedawanych przedmiotów, w tym ich wady, są mi/nam znane i wyrażam/y wolę kupna przedmiotów w takim stanie, w jakim się znajdują w chwili sprzedaży. Akceptujemy warunek, że późniejsze zastrzeżenia dotyczące stanu, sprawności, kompletności, wad itp. nie zostaną przyjęte.”,

5) oświadczenie Oferenta, że zapłata zaoferowanej ceny pomniejszonej o wniesione wadium nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze 44 1020 1332 0000 1102 0609 3282 Starostwa Powiatowego w Białymstoku w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedającego,

6) numer rachunku bankowego Oferenta do zwrotu wadium w przypadku, gdy Oferent nie zostanie w wyniku przetargu ustalony Nabywcą,

7) podpis/podpisy osób składających ofertę.

Ważność ofert

Oferty umieszczone w kopertach otwartych, oznaczonych w niewłaściwy sposób, nie zawierające wszystkich wymaganych danych, nieczytelne, złożone po terminie oraz takie, do których nie wniesiono wadium - są nieważne i podlegają odrzuceniu. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. Zaoferowanie zakupu po cenie wywoławczej jest wystarczające do ustalenia oferenta Nabywcą, jeżeli żaden inny Oferent nie zaoferuje ceny wyższej.

 Przebieg przetargu

1. Otwarcie przetargu przez Komisje przetargową w dniu 29 czerwca 2022r. o godz. 10:00.

2. Sprawdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu.

3. Sprawdzenie terminowości złożenia i prawidłowości oznaczenia ofert. Oferty złożone po terminie, nieprawidłowo oznaczone, otwarte, są nieważne i podlegają odrzuceniu.

4. Otwarcie wszystkich terminowo złożonych i prawidłowo oznaczonych ofert.

5. Sprawdzenie prawidłowości wniesionych do otwartych ofert wadiów. Oferty złożone w terminie i prawidłowo opisane, do których nie wniesiono wadiów są nieważne i podlegają odrzuceniu.

6. Weryfikacja kompletności treści otwartych ofert, do których prawidłowo wniesiono wadia. Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych danych, nieczytelne, są nieważne i podlegają odrzuceniu. Naniesienie na każdej otwartej ofercie adnotacji „oferta ważna” lub „oferta nieważna” z podaniem przyczyn ich nieważności. Ponumerowanie ofert odrębnie ważnych i nieważnych.

7. Wybór spośród ważnych ofert tych Oferentów, którzy zaoferowali najwyższą cenę za poszczególne przedmioty, ustalenie ich w ten sposób Nabywcami.

8. Ustne ogłoszenie wyników przetargu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaoferowania tej samej ceny przez kilku Oferentów Komisja przetargowa postanowi o przeprowadzeniu aukcji w innym terminie między Oferentami, o czym zawiadomi ich na piśmie.

9. Sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu zawierającego w szczególności

1) miejsce i czas przetargu, informację o prawidłowości jego ogłoszenia,

2) ocenę ważności wszystkich złożonych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,

3) zestawienie sprzedawanych przedmiotów z ich cenami wywoławczymi, najwyższymi zaoferowanymi cenami z ważnych ofert i wskazaniem ustalonych Nabywców,

4) inne wnioski, ustalenia i oświadczenia członków Komisji,

5) imiona i nazwiska oraz podpisy członków Komisji przetargowej.

10. Zamknięcie przetargu.

Dokonanie zakupu

1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o wniesione wadium w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedającego, przy czym za dzień wpłaty uznaje się datę zaksięgowania przez bank sprzedającego tej operacji na jego rachunku.

2. Nabywcy zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Wydanie zakupionego składnika nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny zakupu i po uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny odbioru z pracownikiem Starostwa: tel. nr 533 330 850 lub 85 740 39 89.

4. Koszty odbioru zakupionego przedmiotu obciążają w całości Nabywcę.

Odstąpienie od przeprowadzenia przetargu

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W takim przypadku wniesione wadia podlegają zawrotowi w sposób jak wyżej określono dla zwrotu wadium.

Informacje telefoniczne dotyczące przetargu można uzyskać u pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku 85 740 39 89.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku ze sprzedażą składników majątkowych Powiatu Białostockiego w pisemnym przetargu publicznym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 14-06-2022 16:05

Data modyfikacji informacji: 14-06-2022 16:09