Odpowiedź na zapytania 3

Zamawiający:                                                                                                                                                Białystok, dnia 26 listopada 2021r.

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku z

siedzibą w Białymstoku, ul. Borsucza 2 , 15 - 569 Białystok

NIP:    9661579415

REGON:  050658396

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

 

Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa; nr ref.: OR.272.13.2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 2019 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

PYTANIE NR 1

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

PYTANIE NR 2

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w SWZ wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SWZ.

Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka i mienie wskazane w załącznikach do SWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.

 

PYTANIE NR 3

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

PYTANIE NR 4

 

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC wynajmującego nie obejmuje szkód związanych z wynajmem obiektów przemysłowych, wystawowych, magazynów oraz hal na użytek handlu hurtowego. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o załączenie wykazu ww. obiektów wraz z informacją o ich przeznaczeniu i stanie technicznym.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż aktualnie i w sposób długoterminowy nie wynajmuje obiektów przemysłowych, wystawowych, magazynów oraz hal na użytek handlu hurtowego.

Zamawiający nie wyklucza, że w przyszłości zaistnieje jednostkowa sytuacja wynajmu np. obiektu wystawowego.

 

PYTANIE NR 5

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Odnośnie pkt 4.17 i sublimitu dotyczącego wykonywania drobnych usług medycznych uprzejma prośba o zgodę na wyłączenie szkód spowodowanych przez wirus HIV lub wprowadzenie w odniesieniu do szkód spowodowanych przez wirus HIV podlimitu na to ryzyko w wysokości 50.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego i zmianę w tym punkcie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ. W przypadku braku wprowadzenia podlimitu nie będzie możliwości złożenia oferty.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia w Załączniku 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  dotychczasowy zapis punktu  4.17:  „ …. , jednakże z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód powstałych w związku z wykonywaniem drobnych usług medycznych,”

na zapis:

„ …. , jednakże z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód powstałych w związku z wykonywaniem drobnych usług medycznych,  w tym dla szkód spowodowanych przez wirus HIV obowiązuje podlimit 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia”

 

PYTANIE NR 6

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w zakresie szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ochrona  ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

 

PYTANIE NR 7

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

 

 

 

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie zmienił dotychczasowego charakteru placówek na szpital zakaźny izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, ani żaden inny.

 

PYTANIE NR 8

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub chorobą zakaźną COVID-19 w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

 1. pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiają informuje , iż w  Załączniku 1a do SWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  w punkcie  4.17 jest wprowadzony zapis : „Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz  COVID19 „

 

PYTANIE NR 9

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Powiatu nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Dodatkowo prośba o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia; żadna z jednostek Powiatu objętych zamówieniem nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Zamawiający na obecną chwilę nie planuje rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

 

PYTANIE NR 10

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez uprzejma prośba o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

 

PYTANIE NR 11

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba potwierdzenie, że pokazy pirotechniczne, pokazy sztucznych ogni, imprezy z wykorzystaniem fajerwerków będą przeprowadzane wyłącznie przez profesjonalne podmioty zawodowo zajmujące się prowadzeniem działalności w tym zakresie.

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie numer 1 w Wyjaśnieniach i zmianie treści SWZ z dnia 23.11.2021r.

 

PYTANIE NR 12

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać pod warunkiem, że przyczyną szkody będzie zdarzenie nagłe, niezamierzone, nieprzewidziane przez Ubezpieczonego, początek procesu przedostania się substancji niebezpiecznej będzie miał miejsce w okresie ubezpieczenia, przedostanie się substancji niebezpiecznej zostanie stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji zostanie stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać pod warunkiem, że przyczyną szkody będzie zdarzenie nagłe, niezamierzone, nieprzewidziane przez Ubezpieczonego. Zamawiający w takiej sytuacji zastosuje się do wymogów służb ochrony środowiska, policji, straży pożarnej oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

PYTANIE NR 13

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w SWZ wraz z załącznikami i umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, jednakże tylko i wyłącznie w zakresie nie będącym w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot zamówienia).

 

PYTANIE NR 14

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

 

PYTANIE NR 15

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający odpowiada za dostarczanie wody lub odbiór ścieków.

 

ODPOWIEDŹ:

Opis działalności wraz z podaniem numerów głównych PKD podmiotów  objętym zamówieniem znajduje się  w załączniku nr 1 e , zakładka 1 do SWZ . Zamawiający nie odpowiada za dostarczanie wody lub odbiór ścieków.

 

PYTANIE NR 16

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy w ramach SWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane przez Zamawiającego wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych itp.? Jeżeli tak, to prosimy o następujące informacje:

 1. a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
 2. b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
 3. c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
 4. d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie;
 5. e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);
 6. f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);
 7. g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
 8. h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
 9. i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłaszał, nie użytkuje, nie zarządza wysypiskiem, składowiskiem, sortownią odpadów, Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, Regionalnym Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 

PYTANIE NR 17

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy w zakres ubezpieczonej działalność podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków,

- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?

- posiadanie/zarządzanie/administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?

Jeżeli tak, to prosimy o następujące informacje:

 1. a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
 2. b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
 3. c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
 4. d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie;
 5. e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);
 6. f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);
 7. g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
 8. h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
 9. i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie prowadzi oczyszczalni ścieków, nie prowadzi składowiska odpadów oraz nie posiada/ zarządza/ administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów.

 

PYTANIE NR 18

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przedstawia informacje na temat prowadzonych oraz planowanych w najbliższym czasie inwestycji:

 

Obecnie prowadzona jest inwestycja w  Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy:

 

Na terenie działki 107/9 (poprzednio przed podziałem była to dz. 107/6) trwają prace związane z przebudową, nadbudową i remontem budynku A w głównym kompleksie budynków DPS w Choroszczy.

Teren prac nie jest wyłączony z użytkowania, jest tam prowadzona działalność na parterze, I piętrze i piwnicy. Wyłączone z użytkowania są II i III piętro i część terenu wokół budynku.

Prace prowadzone są na podstawie pozwolenia na budowę, zmieniana jest m.in. konstrukcja dachu. Nad całością budynku A jest zamontowany na czas budowy dodatkowy dach zabezpieczający przed opadami.

Wykonawcy posiadają ubezpieczenie OC i ubezpieczenie od ryzyk.

Naszym zdaniem w/w prace nie będą niekorzystnie oddziaływać na mienie otaczające.

 

Obecnie prowadzona jest inwestycja w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach:

 

Obecnie trwają prace przy budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach poprzez budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych. Teren budowy nie jest wyłączony z użytkowania i nadal  prowadzona jest działalność w budynku internatu. Prace wymagają pozwolenia na budowę i nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu i konstrukcji dachu. Prace nie oddziałują niekorzystnie na mienie osób trzecich. Wykonawcy prac posiadają polisę OC.

 

Inwestycje planowane w Starostwie Powiatowym w Białymstoku:

 

W Starostwie Powiatowym w Białymstoku planowana jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa siedziby Starostwa przy ul. Borsuczej 2. Teren prac będzie częściowo wyłączony z użytkowania. Prace w późniejszym etapie będą wykonywane również na istniejącym budynku, gdzie będzie się dobywała bieżąca działalność urzędu. Inwestycja będzie wymagała pozwolenia na budowę, nie będzie naruszała konstrukcji nośnej istniejącego obiektu ani konstrukcji dachu. Naszym zdaniem prace nie będą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/ mienie otaczające. W procedurze przetargowej na pewno będzie wymóg, aby Wykonawca posiadał odpowiednie polisy OC.

 

Inwestycje planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku:

 

W 2022r.  planowane są roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo-socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki. Na chwilę obecną mamy wykonaną dokumentację projektową i zatwierdzony projekt budowlany.

 

Ponadto na terenie działania Powiatu Białostockiego są i będą prowadzone zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg. Teren, na którym wykonywane są roboty budowlane jest przekazywany Wykonawcy robót, który posiada polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac i ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.       

 

Inwestycje planowane w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem:

 

W najbliższych latach planowane są bieżące remonty użytkowanych budynków, w tym remont dachu i elewacji budynków. Prace te będą wykonywane na czynnych obiektach, nie naruszą konstrukcji nośnych budynków. Na etapie prowadzonych postępowań zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca posiadał odpowiednie polisy. Prowadzone prace nie będą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/ mienie otaczające.

 

Inwestycje planowane w Domu Dziecka w Supraślu:

 

Planowany jest remont części C budynku Domu Dziecka w Supraślu w związku z utworzeniem mieszkania chronionego. Planowane prace nie wymagają pozwolenia na budowę oraz nie naruszają konstrukcji budynku. Prace będą prowadzone w wydzielonej części budynku. Prowadzone prace nie będą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/ mienie otaczające. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy posiadania odpowiednich polis ubezpieczeniowych.

 

PYTANIE NR 19

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

 1. budynki wyłączone z eksploatacji,
 2. pustostany,
 3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Jeżeli tak prosimy o podanie informacji o sposobie zabezpieczenia tego mienia. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie  zostały zgłoszone pustostany, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Budynki  wyłączone  z eksploatacji to ubikacja polowa stacjonarna przy DPS w Choroszczy, budynek portierni przy PZD w Białymstoku.

Budynek mieszkalny Centrum Administracyjne Obsługi  Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem 4. jest obecnie traktowany jako magazyn wyposażenia wykorzystywanego na bieżącą działalność jednostki.

 

PYTANIE NR 20

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, ze z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki.

 

PYTANIE NR 21

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie,  że zakres ochrony w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, walców, kafarów, nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody:

 1. będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;
 2. powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w SWZ wraz z załącznikami i umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, jednakże tylko i wyłącznie w zakresie nie będącym w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot zamówienia).

 

PYTANIE NR 22

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację, czy Zamawiający prowadzi prace wyburzeniowe lub rozbiórkowe? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do szkód wynikających z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórek, nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody:

 1. powstałe w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;
 2. w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych powstałe w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający samodzielnie nie  prowadzi prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, a w przypadku potrzeby ich wykonania  zostałyby zlecone podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie taką działalnością.

 

PYTANIE NR 23

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie,  że zakres ochrony w odniesieniu do szkód z tytułu wibracji nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody:

 1. będące uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;
 2. powstałe wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w SWZ wraz z załącznikami i umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, jednakże tylko i wyłącznie w zakresie nie będącym w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot zamówienia).

 

PYTANIE NR 24

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o wprowadzenie w odniesieniu do klauzuli wykonywania władzy publicznej sublimitu na to ryzyko w wysokości 300.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia i zmianę w tym punkcie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wprowadza w klauzuli wykonywania władzy publicznej podlimit 500 0000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

 

PYTANIE NR 25

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o przekazanie następujących informacji odnośnie ryzyka / klauzuli OC z tytułu wykonywania władzy publicznej:

 1. ile decyzji administracyjnych Ubezpieczony wydaje średniorocznie w ostatnich 5latach?
 2. Jakich obszarów dotyczą (związanych z koncesjami, licencjami, polityki przestrzennej, wywłaszczeniowych reprywatyzacyjnych, funduszy strukturalnych itp.)?
 3. Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem?
 4. Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli TAK prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wysokości wypłaconego odszkodowania.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat wydano 51 693 decyzje administracyjne.

Wydane decyzje dotyczą w szczególności: licencji w transporcie drogowym; spraw związanych z pojazdami oraz kierowcami; zakresu ochrony środowiska: pozwolenia, zezwolenia, koncesje; orzeczenia zdolności do służby wojskowej; sprowadzenia do Polski trumny z ciałem lub urny z prochami; nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia; wywłaszczenia lub ograniczenia prawa własności nieruchomości; zatwierdzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów; nadania na własność działek w trybie przepisów o ubezpieczeniu społ. rolników; wyłączenia gruntów z produkcji rolnej; zakresu ewidencji gruntów i budynków; zakresu wydawania pozwolenia na budowę.

W ciągu ostatnich 5 lat za niezgodne z prawem zostało uznanych 8 decyzji.

W ciągu ostatnich 5 lat nie wniesiono roszczeń odszkodowawczych dotyczących wydanych decyzji administracyjnych.

 

PYTANIE NR 26

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt, ilu ratowników ma dyżur w godzinach jego funkcjonowania oraz na podstawie jakiej umowy zawartej z Zamawiającym ratownicy świadczą swoją pracę. Dodatkowo prośba o zgodę na wprowadzenie sublimitu w wysokości 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do prowadzenia basenów lub pływalni, w szczególności w związku z prowadzeniem zajęć na ich terenie, w tym lekcji nauki pływania.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie prowadzi basenu/pływalni.

 

PYTANIE NR 27

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest, czy jest sporządzony i ogólnie dostępny regulamin korzystania z parkingu? Dodatkowo prośba o zgodę na wprowadzenie sublimitu w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

 

 

 

ODPOWIEDŹ:

 

Zamawiający informuje, iż nie prowadzi parkingów strzeżonych.

 

PYTANIE NR 28

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, ze szkody w przedmiocie ładunku są objęte ochroną, o ile ładunek stanowi własność osoby trzeciej.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w SWZ wraz z załącznikami i umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, jednakże tylko i wyłącznie w zakresie nie będącym w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot zamówienia).

 

PYTANIE NR 29

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający zarządza albo administruje cmentarzem. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację jakie to cmentarze (komunalne, parafialne, wojskowe - miejsca pamięci etc.), ile ich jest i jaką mają powierzchnię.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zarządza, nie administruje cmentarzem.

 

PYTANIE NR 30

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający posiada albo użytkuje biogazownie albo wytwarza biogaz.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada i nie użytkuje biogazowni, nie wytwarza biogazu.

PYTANIE NR 31

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający produkuje, wytwarza lub albo dostarcza osobom trzecim energię cieplną lub elektryczną i czy jest to energetyka oparta o węgiel (procesy produkcyjne z użyciem węgla)? Jeżeli TAK, prosimy o szczegóły, w tym informacje o ilości pieców oraz o podanie kiedy Ubezpieczony planuje wymienić piece na kotły gazowe. Jednocześnie prosimy o wyłączenie tego ryzyka z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie do warunków fakultatywnych. W przypadku braku zgody na powyższą modyfikację SWZ, prosimy o zlimitowanie tego ryzyka do 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia lub zaproponowanie innego akceptowalnego sublimitu na to ryzyko.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie produkuje, nie wytwarza oraz nie dostarcza osobom trzecim energii cieplnej lub elektrycznej.

 

PYTANIE NR 32

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu publicznego? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie prowadzi i nie odpowiada za transport publiczny, nie jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego.

 

PYTANIE NR 33

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wyniknąć w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności:

 1. zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 2. przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. w).

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

PYTANIE NR 34

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację na temat stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż stan techniczny zróżnicowany, w zależności od rodzaju nawierzchni. Projekt budżetu powiatu zakłada w 2022 roku środki finansowe na remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów w wysokości 5.000.000,- zł. PZD w Białymstoku nie posiada informacji o kwotach przeznaczonych na remonty i bieżące utrzymanie dróg w kolejnych latach.

 

PYTANIE NR 35

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o informację czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

 

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 18.

 

PYTANIE NR 36

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego jako inwestora w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo budowlane, objęty jest ochroną w ramach niniejszego postępowania w zakresie ubezpieczenia OC jedynie w przypadku, gdy ryzyko to nie jest przedmiotem odrębnej umowy ubezpieczenia.

 

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

PYTANIE NR 37

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający  potwierdza,  że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

 

PYTANIE NR 38

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza , że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

 

PYTANIE NR 39

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną.

 

 

PYTANIE NR 40

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w ramach pkt 4.13 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód z tytułu utraty mienia z innych przyczyn niż jego uszkodzenie lub zniszczenie.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, iż w ramach punktu 4.13 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód z tytułu utraty mienia.

 

PYTANIE NR 41

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w ramach pkt 4.29 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód z tytułu utraty mienia z innych przyczyn niż jego uszkodzenie lub zniszczenie.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SWZ i załącznikach.

 

PYTANIE NR 42

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w ramach pkt 4.32 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód z tytułu utraty mienia z innych przyczyn niż jego uszkodzenie lub zniszczenie.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SWZ i załącznikach.

 

PYTANIE NR 43

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że w ramach pkt 4.45 ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód z tytułu utraty mienia z innych przyczyn niż jego uszkodzenie lub zniszczenie.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SWZ i załącznikach.

 

PYTANIE NR 44

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa –  III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Odnośnie rozszerzenia w pkt 4.31 uprzejma prośba o możliwość wprowadzenia sublimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego i zmianę w tym punkcie aktualnego zakresu obligatoryjnego.

 

ODPOWIEDŹ:

PYTANIE NR 45

Wnioskujemy o włączenie do programu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzul:

 

 

Klauzula CYBER

 1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:
 • „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
 • „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
 • „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
 • „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
 • „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 • wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 • ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 • dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 • braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b)  oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c)  błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d)  wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

 

 1. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

 

 1. Niezależnie od powyższego -  o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie z  OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

 

Klauzula chorób zakaźnych

 1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
 2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
 3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

 

 1. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

 

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

 

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w zakresie klauzuli cyber risk nie dokonuje żadnych zmian w SWZ i załącznikach, ponieważ klauzula cyber risk jest klauzulą fakultatywną.

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie w ryzykach majątkowych klauzuli chorób zakaźnych, zgodnie z przytoczoną powyższą treścią.

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie w ryzykach majątkowych Klauzuli sankcji, zgodnie z przytoczoną powyższą treścią.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  31.12.2021r.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.   

Popisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-11-2021

Data udostępnienia w BIP: 26-11-2021 13:01

Data modyfikacji informacji: 26-11-2021 13:03