Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku -
powtórzenie

 


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658396
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Borsucza 2
1.4.2.) Miejscowość: Białystok
1.4.3.) Kod pocztowy: 15-569
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230633/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-13 10:17
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00217529/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-10-14 09:00
Po zmianie:
2021-10-19 10:00
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00230633/01 z dnia 2021-10-13
2021-10-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-14 10:00
Po zmianie:
2021-10-19 11:00

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-10-2021

Data udostępnienia w BIP: 13-10-2021 13:04

Data modyfikacji informacji: 13-10-2021 13:05