Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 25.10.2023r.

GKN.6641.2.12.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia – opracowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do  przekazania  w zarząd administracji leśnej.

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

1)Opracowanie dwóch egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej i prawnej dla gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do przekazania  w zarząd administracji leśnej, oznaczonych jako działki  numerami:

 • 658 o pow. 0.0436 ha, 982 o pow. 0.1549 ha, 1008/2 o pow. 0.0627 ha , 1092 o pow. 0.1608 ha -  Skarbu Państwa ¾ z osobą fizyczną w udz. ¼, jednostka rejestrowa G.390, obr. Nowodworce gm. Wasilków;
 • 29 o pow. 0.0583 ha, 32 o pow. 0.0568 ha, 78 o pow. 0.0343 ha, 153 o pow. 0.0335 ha, 156 o pow. 0.0336 ha, 285 o pow. 0.0285 ha, 288 o pow. 0.0278 ha, 328 o pow. 0.0193 ha, 331 o pow. 0.0198 ha, 470 o pow. 0.0772 ha, 473 o pow. 0.0772 ha, 629 o pow. 0.0074 ha, 632 o pow. 0.0073 ha, 699 o pow. 0.0208 ha, 702 o pow. 0.0208 ha, 751 o pow. 0.0465 ha, 754 o pow. 0.0471 ha, 807 o pow. 0.0285 ha, 810 o pow. 0.0280 ha, 952/2 o pow. 0.0220 ha, 955/2 o pow. 0.0228 ha, 1061 o pow. 0.0370 ha, 1064 o pow. 0.0374 ha, 1144 o pow. 0.0183 ha, 1147 o pow. 0.0187 ha – udz. Skarbu Państwa 1/3 z osobą fizyczną w udz. 2/3, jednostka rejestrowa G.447, obr. Nowodworce gm. Wasilków;
 • 963/5 o pow. 0.1870 ha, jednostka rejestrowa G.934, obr. Supraśl gm. Supraśl;

2) Opracowanie podziałów geodezyjnych działek oznaczonych nr 2133, 2231, 2232  położonych w obr. Ogrodniczki gm. Supraśl, grunty Skarbu Państwa – wydzielenie działek zalesionych o powierzchni >  0.3000 ha, do  przekazania  w zarząd administracji leśnej. 

 

Warunki techniczne realizacji zmówienia opisanego powyżej:

 • W ramach realizacji zamówienia opisanego w pkt.1 Zamawiającemu należy przekazać dokumentację geodezyjną i prawną, w postaci: załącznika graficznego obejmującego przedmiot prac oraz dokumentacji potwierdzającej prawo własności Skarbu Państwa w odniesieniu do przedmiotowych gruntów, stanowiącej podstawę wpisu w księgach wieczystych /wszystkie dokumenty należy sporządzić w dwóch egzemplarzach/.  Dokumentacja winna być przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 • W przypadku prac opisanych w pkt. 2 Wykonawca winien dokonać  wizji terenowej, przeprowadzić  analizę dokumentacji geodezyjnej zarejestrowanej w zasobie,  uzgodnić wstępnie przebieg projektowanych granic podziału i przekazać dokumenty do akceptacji Zamawiającemu /wstępny projekt podziału/ celem ustalenia sposobu dalszego prowadzenia prac. Po opracowaniu projektu podziałów wymienionych działek  Zamawiającemu należy dodatkowo przekazać  dokumentację w postaci załącznika graficznego obrazującego grunty leśne do przekazania w zarząd administracji leśnej oraz  dokumentację geodezyjną do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków; dokumentacja  z opracowania podziałów działek winna być przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 • Prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, w tym: Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21.08.2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16.07.2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • Wykonawca zobowiązany jest udzielać pisemnych wyjaśnień organom administracji publicznej w związku z prowadzonymi pracami; przy przesyłaniu korespondencji do stron zainteresowanych informującej o  czynnościach na gruncie należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów szczególnych.
 • Bezpośrednim wykonawcą prac o których mowa powyżej, jak również osobą na stałe kontaktującą się z Zamawiającym bezwzględnie winien być geodeta posiadający uprawnienia zawodowe co najmniej w zakresie 1, 2.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 19 grudnia   2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 31 października 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „dokumentacja do przekazania gruntów w zarząd administracji leśnej”.

Do oferty należy załączyć dokumenty  wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min.  1 zamówienie obejmujące  prace związane z opracowaniem  dokumentacji geodezyjno- prawnej do przekazania gruntów w zarząd administracji leśnej.

 

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

 

1). Cena ofertowa brutto - 80%  za wykonanie  zamówienia opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                       oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =  -------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                         oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

 

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

Podpisała:

Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 25-10-2023 15:21

Data modyfikacji informacji: 25-10-2023 15:25