Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego

P O S T A N O W I E N I E
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU
z dnia 5 grudnia 2016 r.
o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Na podstawie art.20 ust.4 z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.1)w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. - sygnatura akt II OSK 1934/16 oraz art.40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz..112 ze zm.2) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia:
§ 1 Przeprowadzić referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
§ 2. Określić treść pytania referendalnego w brzmieniu: Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?
§ 3. Wyznaczyć datę referendum na niedzielę 15 stycznia 2017 r.
§ 4. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.
§ 5. Ustalić wzór i treść karty do głosowania jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.
§ 6. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postanowienia.
§ 7. Wykonanie postanowienia powierzyć Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Marszałkowi Województwa Podlaskiego stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa podlaskiego.


Komisarz Wyborczy
w Białymstoku
Bogdan Łaszkiewicz

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r.poz.1871 i z 2015 r. poz. 1045, 1485
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014r. poz. 179, 180 i 1072 oraz 2015 r. 1043, 1044, 1045,1923 i 2281.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Komisarz Wyborczy w Białymstoku- Bogdan Łaszkiewicz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-12-2016

Data udostępnienia w BIP: 16-12-2016 11:12

Data modyfikacji informacji: 16-12-2016 13:09