PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2020-2021

OR.2512.3.2.2021

PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2020-2021

na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej

dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Lp.

Zakres działań

Sposób realizacji

Miejsce realizacji

Termin realizacji

1

Powołanie Koordynatorów do spraw dostępności w starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

Wydanie Zarządzenia Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności oraz przekazanie danych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Wrzesień 2020r.

 

 

2

Sporządzenie Planu Działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Przedłożenie do akceptacji oraz zamieszczenie treści Planu Działań na lata 2020-2021 na rzecz poprawy dostępności w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Marzec 2021r.

3

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zgodnie za art. 11 ww. ustawy.

- sporządzenie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31.03.2021 r.

-  zatwierdzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostę Powiatu Białostockiego

 - opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa

 - Przedstawienie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Podlaskiemu

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Marzec 2021r.

4

Analiza stanu siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego filii  pod względem dostosowania, w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem dostępności:

− architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 − informacyjno-komunikacyjnej

- zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Białystok

ul. Borsucza 2

ul. Mickiewicza 3

ul. Branickiego 13

ul. Słonimska 15/1

Łapy

ul. Sikorskiego 15

ul. Bohaterów Westerplatte 8

 

Marzec 2021r.

Marzec 2021r.

Marzec 2021r.

Kwiecień 2021r.

 

Kwiecień 2021r.

Kwiecień 2021r.

5

Analiza stanu dostępności cyfrowej:

− Biuletynu Informacji Publicznej

− strony internetowej Starostwa

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 6 pkt 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Marzec 2021r.

 

6

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej w siedzibie Starostwa i jego filiach

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Białystok

ul. Borsucza 2

ul. Mickiewicza 3

ul. Branickiego 13

ul. Słonimska 15/1

Łapy

ul. Sikorskiego 15

ul. Bohaterów Westerplatte 8

 

Kwiecień 2021r.

Maj 2021r.

Maj 2021r.

Maj 2021r.

 

 

Czerwiec 2021r.

Czerwiec 2021r.

7

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej:

− Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,

− strony internetowej Starostwa

Ustalenie harmonogramu działań dostosowujących strony do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Kwiecień 2021r.

 

8

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne.

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego.

Białystok

ul. Borsucza 2

 

Kwiecień 2021r.

 

9

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej,

− cyfrowej.

Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego i jego filii  w tym zakresie.

− podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb.

− przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas wizyty w Starostwie Powiatowym.

- podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Białystok

ul. Borsucza 2

ul. Mickiewicza 3

ul. Branickiego 13

ul. Słonimska 15/1

Łapy

ul. Sikorskiego 15

ul. Bohaterów Westerplatte 8

Działanie stałe

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 22-03-2021 11:29

Data modyfikacji informacji: 22-03-2021 11:29