WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁYMSTOKU

 
Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku udostępnia się na wniosek każdemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń, o ile w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony warunki, sposób, zakres i w termin udostępniania nie zostały określone inaczej.

 

WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW 

PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BIAŁYMSTOKU

 

lp

Nazwa

Podstawa prawna prowadzenia

Zasady udostępniania danych

(warunki, sposób, zakres, termin)

Prowadzone na stanowisku Sekretarza Powiatu

1

Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio przez Starostę

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek- na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

2

Książka kontroli

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( jednolity rzeczowy wykaz akt )

Prowadzone na stanowisku ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu

1

Rejestr uchwał Rady Powiatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (jednolity rzeczowy wykaz akt )

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

2

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

3

Rejestr aktów normatywnych Zarządu Powiatu

4

Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio przez Radę Powiatu

5

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Powiatu

Prowadzone przez Archiwum Zakładowe

1

Archiwum Zakładowe ( zasób )

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Do udostępnienia dokumentacji osobom trzecim wymagane jest zezwolenie Starosty Powiatu. Termin – w ciągu 30 dni od wydania zezwolenia.

2

Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Instrukcja Archiwalna, jednolity rzeczowy wykaz akt )

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek- na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

3

Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym

Prowadzone w Wydziale Organizacyjnym

1

Rejestr aktów normatywnych Starosty

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Instrukcja Archiwalna, jednolity rzeczowy wykaz akt )

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

2

Rejestr upoważnień, pełnomocnictw, podpisów elektronicznych-udzielonych przez Starostę Powiatu

3

Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odciski

4

Rejestr przesyłek wpływających

5

Rejestr przesyłek wychodzących

6

Rejestr faktur wpływających

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

7

Ewidencja środków trwałych i nietrwałych

Udostępnienie osobie trzeciej do wglądu na terenie Starostwa wymaga zgody Starosty Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej, poza siedzibą wymaga pisemnej zgody Starosty Powiatu oraz pozostawienia w Starostwie potwierdzonego spisu przejętych dokumentów.

8

Ewidencja wartości niematerialnych
i prawnych (ewidencja stosowanych programów i systemów teleinformatycznych )

Prowadzone w Wydziale Budżetu i Finansów

1

Rejestr VAT zakupu Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Udostępnienie osobie trzeciej do wglądu na terenie Starostwa wymaga zgody Starosty Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej, poza siedzibą wymaga pisemnej zgody Starosty Powiatu oraz pozostawienia w Starostwie potwierdzonego spisu przejętych dokumentów.

2

Rejestr VAT sprzedaży Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Prowadzone w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

1

Ewidencja gruntów i budynków

Ustawa z dnia 17 maja 1089r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Dane udostępnia się na wniosek odpłatnie,
a także nieodpłatnie osobom wskazanym
w ustawie.

2

Szczegółowa osnowa geodezyjna

3

Geodezyjna ewidencyjna sieci uzbrojenia terenu

4

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

5

Rejestr cen i wartości nieruchomości

6

Ewidencja nieruchomości zasobu Skarbu Państwa

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

7

Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości.

Prowadzone w Wydziale Architektury

1

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

2

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

3

Rejestr zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych

4

Rejestr zgłoszeń budów nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

5

Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych

6

Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Prowadzone w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

1

Publicznie dostępny wykaz danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007r. - Prawo ochrony środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach         zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

2

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

3

Rejestr kart wędkarskich

4

Rejestr społecznych strażników Straży Rybackiej

5

Rejestr roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

6

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

7

Archiwum geologiczne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze

   Na zasadach określonych w ustawie z dnia
   9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne
   i górnicze

Prowadzone w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

1

Rejestr niepublicznych placówek oświaty i szkół niepublicznych

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

2

Rejestr niepublicznych placówek oświaty pozaszkolnej

3

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela

4

Rejestr klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Ustawa z 25 czerwca 2010r. o sporcie

5

Rejestr uczniowskich klubów sportowych

6

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo
o stowarzyszeniach

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Prowadzone w Wydziale Komunikacji

1

Ewidencja danych o pojazdach i kierowcach prowadzona w systemie teleinformatycznym „Pojazd i Kierowca”

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym i ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.
o kierujących pojazdami

Dane udostępnia się na wniosek podmiotom wskazanym w ustawie, nieodpłatnie lub odpłatnie, w terminie do 30 dni od złożenia wniosku

2

Ewidencja diagnostów

   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu          drogowym

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

3

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

4

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami

5

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

6

Ewidencja przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób i rzeczy: zarobkowo /niezarobkowo

Ustawa z dnia 6 września 2011r. o transporcie drogowym

Prowadzone na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych

1

Ewidencja delegacji służbowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( jednolity rzeczowy wykaz akt )

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

Prowadzone na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych

1

Ewidencja projektów organizacji ruchu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

Prowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji

1

Rejestr zbiorów danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku nie podlegających zgłoszeniu do GIODO

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

2

Rejestr zbiorów danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku podlegających zgłoszeniu do GIODO

3

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Prowadzone na stanowisku ds. bhp i p.poż.

1

Rejestr wypadków przy pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

2

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

Prowadzone na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i remontów

1

Ewidencja środków transportu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( jednolity rzeczowy wykaz akt )

Na zasadach ogólnych tj. na wniosek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń jawności.

2

Ewidencja sprzętu i narzędzi

 

 


 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-06-2012

Data udostępnienia w BIP: 12-06-2012 09:42

Data modyfikacji informacji: 23-05-2017 08:43