Protokół Nr 244 z dnia 1 grudnia 2010 roku

Or.V.0062- 244/10

Protokół Nr 244/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 1 grudnia 2010 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 29 listopada 2010 roku, o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Supraśl w sprawie przekazania przez Gminę dofinansowania na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 1429 B Grabówka – Ciasne, Etap I przejście przez m. Ciasne.

3.Rozpatrzenie wniosków o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.

4.Podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

5.Podpisanie wniosku do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

6.Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.

7.Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

8.Sprawy różne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 243/10 z dnia 29 listopada 2010 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 2
Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Supraśl w sprawie przekazania przez Gminę dofinansowania na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 1429 B Grabówka – Ciasne, Etap I przejście przez m. Ciasne.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym projekt aneksu do umowy z dnia 9 czerwca 2010 roku z Gminą Supraśl /zał. nr 2/.

Szczegóły ww. kwestii omówił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. aneks, upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jarosława Wądołowskiego – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego  /zał. nr 3/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad. 3
Rozpatrzenie wniosków o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym wnioski Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości oraz Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku /zał. nr 4 – 6/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. wnioski, kierując je do Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, w celu ujęcia odpowiednio w projektach uchwał Rady i Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 4
Podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego położonej w obrębie Borki, gmina Gródek, oznaczonej jako działka nr 388 o powierzchni 1,79 ha oraz wniosku o wznowienie postępowania w przedmiocie nabycia przez Gminę Dobrzyniewo Duże własności nieruchomości oznaczonej nr 252/2 o powierzchni 0,7950 ha, położonej w obrębie Obrubniki ,gmina Dobrzyniewo Duże.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował treść przedłożonych wniosków, upoważniając do ich podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jarosława Wądołowskiego – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 7 - 8/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad. 5
Podpisanie wniosku do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosku do Sądu Rejonowego o dokonanie zmian w księdze wieczystej nr BI1B/00142845/0 (ujawnienie w księdze wieczystej podziału działki nr 102/3 o powierzchni 0,4700 ha, położonej w obrębie Koplany Folwark, gmina Juchnowiec Kościelny).

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zaakceptował treść przedłożonego wniosku, upoważniając do jego podpisania Pana Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jarosława Wądołowskiego – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 9/.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad. 6
Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 /zał. nr 10/.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, omówiła szczegóły ww. sprawy.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010, kierując go pod obrady I Sesji Rady Powiatu Białostockiego w celu uchwalenia.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 7
Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt powyższej uchwały /zał. nr 11/.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, przedstawiła szczegóły ww. projektu.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, kierując go pod obrady I Sesji Rady Powiatu Białostockiego w celu uchwalenia.

Sprawę do dalszego prowadzenia przekazano Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad. 8
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 1 grudnia 2010 roku dobiegło końca o godzinie 1507.Protokołowała
Ewa Szafara

Podpisali
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Barbara Grabowska – Członek Zarządu Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-12-2010

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2019 14:24

Data modyfikacji informacji: 18-02-2019 14:24