Protokół Nr 115 z dnia 29 grudnia 2000 roku

Or.V.0062-115-2000

Protokół Nr 115 / 2000
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 29 grudnia 2000 roku


Obecni według listy obecności , w załączeniu / zał. nr 1 /. Obradom przewodniczył Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz – Przewodniczący Zarządu Powiatu Białostockiego.

Porządek dzienny obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:

1.Informacja o zwiększeniu subwencji oświatowej.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2000 rok.

3.Akceptacja umowy z inspektorem nadzoru w zakresie instalacji elektrycznej przy budowie sali gimnastycznej przy ZSM w łapach.

4.Sprawy różne.

Ad. 1
Pani Skarbnik poinformowała członków Zarządu, iż na konto powiatu wpłynęła kwota 131.228 zł zwiększająca subwencję oświatową na 2000 rok, w celu sfinansowania skutków wdrożenia zmian w wykazie stanowisk nauczycielskich w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Zarząd Powiatu przyjął ww. informacje do wiadomości, zobowiązując Panią Skarbnik do ujęcia zmian w uchwale Zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.

Ad. 2
Pani Maria Grażyna Kalińska przedłożyła zebranym projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2000 rok / zał. nr 2 /.

Zwiększenia planu dochodów budżetowych dokonuje się:

1)na podstawie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2000 roku, informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2000 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 119.561 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu wzrostu zadań oświatowych dla jednostek samorządu terytorialnego od 1 września 2000 roku.

2)Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 roku, informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 131.228 zł. Zwiększenie zostało dokonane, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2000 roku, w celu sfinansowania skutków wdrożenia zmian w wykazie stanowisk nauczycielskich w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Zmian w planach PUP, DPS w Choroszczy i PINB dokonuje się na wniosek dyrektorów jednostek i w związku z realizacją zadań. Zmian w rozdz. 9142, 9143 i 7552 dokonuje się z związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizacje zadań.

Zarząd Powiatu, po wysłuchaniu wyjaśnień, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 242 / 2000 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2000 rok / zał. nr 3 /.

Ad. 3
Starosta Białostocki zapoznał członków Zarządu z treścią umowy zawartej z Panią E. Borowską - inspektorem nadzoru w zakresie instalacji elektrycznej inwestycji pn. budowa hali sportowej wraz z modernizacja i rozbudową istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach.

Zarząd Powiatu jednogłosnie zaakceptował treść ww. umowy.

Ad. 4
Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.


Protokołowała:
Bogumiła MalinowskaPodpisali:
Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego
Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu
Stanisław Łapiński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego Celina Grażyna Wojciechowska – Członek Zarządu Stanisław Łapiński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-12-2000

Data udostępnienia w BIP: 30-01-2019 09:07

Data modyfikacji informacji: 30-01-2019 09:07