Protokół Nr 188 z dnia 31 grudnia 2021 roku

RP.0022.188.2021

Protokół Nr 188/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 31 grudnia 2021 roku
w trybie zdalnym


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego VI kadencji, w dniu 31 grudnia 2021 roku, o godz. 10:30 w trybie zdalnym, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu (zał. nr 1).

Proponowany porządek obrad:

1.Przedstawienie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021. (856/2021)

3.Sprawy różne.

Ad2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021. (856/2021)

Pan Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 2).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, że dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 160 205,04 złotych, zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 673 złotych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 856/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021 (zał. nr 3).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad3.Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono wobec czego posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:
Renata Zimnoch

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-12-2021

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2022 11:59

Data modyfikacji informacji: 11-01-2022 11:59