UZP Nr 38/2019

Uchwała nr 38/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku przyjętym Uchwałą nr 642/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, zmienionym uchwałą nr 765/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, uchwałą nr 823/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 maja 2018 r. oraz uchwałą nr 886/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 10 ust. 1 skreśla się pkt 17.,

2)w § 10 ust. 1 punkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Rzecznik Prasowy – RZP”,

3)§ 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Do zakresu działania WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO należą sprawy związane z zapewnieniem właściwej organizacji oraz sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

1)prowadzenie Kancelarii Ogólnej Starostwa, w tym przyjmowanie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, wysyłka korespondencji tradycyjnej, prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

2)prowadzenie Biura Obsługi Interesanta,

3)obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty,

4)dekretacja korespondencji w uzgodnieniu z Sekretarzem Powiatu i przekazywanie jej zgodnie z właściwością,

5)prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą,

6)prowadzenie zbiorów i rejestrów: upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz aktów normatywnych wewnętrznych,

7)zapewnienie ciągłości działania Starostwa poprzez przygotowywanie do zawarcia stosownych umów na usługi i dokonywanie z zachowaniem obowiązujących trybów,

8)monitorowanie realizacji zawartych umów, odbiory dokonywanych zakupów, składanie w tym zakresie reklamacji,

9)rejestrowanie faktur wpływających do Starostwa i zapewnienie ich prawidłowego obiegu,

10)inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy w Starostwie,

11)przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,

12)prowadzenie ewidencji składników majątkowych,

13)gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,

14)prowadzenie spraw z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska przez Starostwo,

15)załatwianie spraw związanych z tablicami i pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami,

16)prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych, ich planowanie, sprawozdawczość, rejestry,

17)wspieranie jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie zamówień publicznych, w tym udzielanych wspólnie,

18)prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej, umieszczanie i utrzymywanie w stałej aktualności informacji wizualnej w siedzibach Starostwa,

19)zapewnienie obsługi informatycznej Starostwa, zapewnianie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych,

20)rozwijanie elektronizacji usług świadczonych przez Starostwo oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją,

21)prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, nadzorowanie jego legalności, gospodarowanie oprogramowaniem,

22)koordynowanie ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu, zgłaszanie szkód i ich likwidacja,

23)koordynowanie prenumeraty prasy, czasopism i wydawnictw merytorycznych,

24)składanie deklaracji z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

25)opłacanie abonamentu RTV,

26)prowadzenie spraw rozliczeń z tytułu najmu pomieszczeń na potrzeby Starostwa i kosztów mediów,

27)prowadzenie spraw związanych z deklarowaniem i aktualizacją podatku od nieruchomości administrowanych przez Starostwo,

28)obciążanie najemców należnościami za media zgodnie z zawartymi umowami.

29)planowanie, przygotowywanie, zapewnienie realizacji i rozliczanie inwestycji i remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe,

30)podejmowanie działań w zakresie egzekwowania właściwego wykonania umów przez wykonawców inwestycji i remontów,

31)administrowanie budynkami, prowadzenie książek obiektów Starostwa,

32)zapewnienie warunków w celu właściwego dozoru mienia,

33)zapewnienie czystości, porządku i estetyki na terenie nieruchomości Starostwa,

34)organizowanie gospodarki transportowej Starostwa, prowadzenie związanych z tym rozliczeń i ewidencji,

35)kierowanie pracą pracowników obsługi w administrowanych nieruchomościach,

36)prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia budynku i instalacji Starostwa, w tym zakup materiałów,

37)przygotowywanie umów i dokonywanie zakupów związanych z realizacją powierzonych zadań (ochrona obiektów, konserwacja dźwigów, zakup mebli),

38)planowanie, organizowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie przeglądów technicznych obiektów powiatowych, zapewnienie realizacji dozoru technicznego urządzeń podlegających temu dozorowi,

39)prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem do eksploatacji inwestycji Starostwa Powiatowego,

40)realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową nienależących do zadań stanowiska ds. bhp i p.poż.,

41)współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno-budowlanego.”

4)Skreśla się § 33.

§ 2. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białymstoku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Gradkowski - Członek Zarządu, Zdzisław Łukaszewicz - Członek Zarządu, Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 09-01-2019 13:39

Data modyfikacji informacji: 09-01-2019 13:39