UZP Nr 271/2019

UCHWAŁA NR 271/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019


Na   podstawie art. 222 ust. 4 i  art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), § 12 Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 200 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 332 740 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Dokonuje się podziału rezerw i przeniesień wydatków budżetowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Po podziale rezerw, ustalone w dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe wynoszą: 353 487 zł

1. ogólna w wysokości                  -   117 800 zł,

2. celowa w wysokości                 -    235 687 zł,      

z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie – 222 200 zł,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – 13 487 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 159 112 151,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 134 303 165,32 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 24 808 986,17 zł,

2. Plan wydatków ogółem 164 060 240,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114 560 672,32 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 49 499 568,17 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-12-2019

Data udostępnienia w BIP: 11-12-2019 08:46

Data modyfikacji informacji: 11-12-2019 08:46