UZP Nr 269/2019

UCHWAŁA  Nr 269/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 listopada 2019r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Białostockiego


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1, 4 i  6 w związku z § 7 ust. 1 lit. b oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/431/10 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 185, poz. 2301), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

§ 1. Umarza się Pani XXXXXX należność główną wraz ustawowymi odsetkami w wysokości 22 025,80 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych 80/100) z tytułu nieuregulowanych alimentów na rzecz małoletnich dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczych za okres od 1 marca 2013 r. do 3 kwietnia 2018 r., w tym: należność główna w wysokości 17 560,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych, 00/100) i ustawowe odsetki w wysokości 4 465,80 zł (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 80/100)  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
Uzasadnienie do Uchwały Nr 269/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 listopada 2019r.
w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu BiałostockiegoWyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2013 r. zasądzono od dłużnika tytułem alimentów na każde z trójki dzieci kwotę po 100,00 zł miesięcznie, płatne z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca na konto placówki opiekuńczo – wychowawczej, w której przebywają małoletnie dzieci wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia którejkolwiek z rat (orzeczenie prawomocne dnia 26.02.2013 r.).

Obowiązek alimentacyjny ustał z dniem 4 kwietnia 2018 r. zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział V Rodzinny i Nieletnich.

Małoletnie dzieci dłużnika przebywają w Domu Dziecka Nr 1 w Krasnem funkcjonującym w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem od sierpnia 2010 r.

Dłużnik w okresie od lutego 2015 r. do kwietnia 2018 r. wpłacał na rzecz placówki opiekuńczo – wychowawczej tytułem alimentów kwoty od 10,00 zł do 50,00 zł miesięcznie – nie w każdym miesiącu, łącznie dokonał wpłaty 770,00 zł. Pozostała do zapłaty należność główna w wysokości 17 560,00 zł.

Na wniosek dyrektora CAOPOW w Krasnem od 2013 r. prowadzone było przez komornika sądowego postępowanie egzekucyjne na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2013 r. (zaopatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 8 marca 2013 r.), które postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r.   zostało umorzone na wniosek dłużnika w związku z ustaniem obowiązku alimentacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział V Rodzinny i Nieletnich z dniem 4 kwietnia 2018 r. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie ściągnięto żadnych należności z tytuły zasądzonych alimentów, gdyż dłużnik nie posiadał żadnych stałych dochodów ani majątku.

Dłużnik wnioskiem z dnia 13 listopada 2019 r. zwrócił się o umorzenie należności z tytułu zaległych alimentów, uzasadniając go bardzo trudną sytuacją, gdyż ma na utrzymaniu córkę a utrzymuje się tylko z zasiłków otrzymywanych z MGOPS w Surażu. Ponadto nadmieniła, iż z uwagi na jej trudna sytuację materialną Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział V Rodzinny i Nieletnich postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustalił nieistnienie obowiązku alimentacyjnego.

MGOPS w Surażu zaświadczeniem  z dnia 14 listopada 2019 r. (wydanym na wniosek dłużnika) potwierdził trudną sytuację socjalno – bytową dłużnika i stwierdził iż wniosek o umorzenie należności z tytułu zaległych alimentów jest zasadny.

Dłużnik zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) był również zobowiązany do ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w placówce w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Z uwagi na trudną sytuację socjalno - bytową i rodzinną dłużnika odstępowano całkowicie od ustalenia wspomnianej opłaty zgodnie z art. 194 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem uchwały Nr XIV/119/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zmienionej uchwałami: Nr XLVI/356/2014 z dnia 30 października 2014 i Nr LVI/395/2018 z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2012, z 2014 r. poz. 3659, z 2018 r. poz. 1817).

Z aktualizacji wywiadu rodzinnego środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego MGOPS w Surażu (który był przeprowadzony w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie całkowitego odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej) wynika, iż dłużnik wraz mężem (który nie jest ojcem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczej) i córką utrzymują się wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej. Oboje są zarejestrowani PUP jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Dom w którym mieszkają jest własnością męża i posiadał go przed zawarciem związku małżeńskiego.

Mając na uwadze powyższe zasadnie jest umorzenie należności z tytułu zaległych alimentów, gdyż:

- należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania egzekucyjnego,

- ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji i pozostającego na jego utrzymaniu małoletniego dziecka,

- zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w przypadku wszczęcia kolejnego postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległych alimentów postępowanie będzie nie skuteczne.   


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-11-2019

Data udostępnienia w BIP: 22-11-2019 10:20

Data modyfikacji informacji: 22-11-2019 10:20