UZP Nr 238/2019

UCHWAŁA NR 238/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019


Na   podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), § 12 Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 184 437 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 595 989 zł.

3. Dokonuje się podziału rezerw i przeniesień wydatków budżetowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Po podziale rezerw, ustalone w dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe wynoszą: 373 467 zł

1. ogólna w wysokości                  -   129 800 zł,

2. celowa w wysokości                 -    243 667 zł,     

    z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie – 222 200 zł,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – 21 467 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 153 599 607,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 133 744 359,90 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 19 855 248,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem 158 547 696,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113 890 985,90 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 44 656 711,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 23-10-2019 13:22

Data modyfikacji informacji: 23-10-2019 13:22