UZP Nr 230/2019

UCHWAŁA  NR 230/2019
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z  dnia 2 października 2019 roku

w sprawie rozwiązania  nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Łapach


Na podstawie art.32 ust.1 i ust.2 pkt 3, art.48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2019 r., poz. 511 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Postanawia się rozwiązać nieodpłatne użytkowanie ustanowione na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w stosunku do nieruchomości położonych w Łapach, gm. Łapy, oznaczonych  w ewidencji gruntów  i budynków jako działki nr 715/5 o powierzchni 2,8254 ha, 715/6 o pow. 0,1200 ha i 715/7 o pow. 0,0478 ha (powstałe z podziału działki  nr 715/4 dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00116277/6) oraz działki nr 1172 o pow. 0,5345 ha ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00100211/1.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 230/2019


Powiat Białostocki jest właścicielem nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami służącymi celom ochrony i promocji zdrowia,  oznaczonych jako działki: nr 715/5 o pow. 2, 8254 ha, 715/6 o pow. 0,1200 ha i 715/7 o pow. 0,0478 ha, położonych w Łapach. gm. Łapy  przy ul. Korczaka 23 (powstałych  z podziału działki nr 715/4 dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116277/6)  i działki nr 1172 o pow. 0,5345 ha położonej w Łapach, gm. Łapy przy ul. Piaskowej 9, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00100211/1.

Rada Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr XVI/133/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku wyraziła zgodę Zarządowi Powiatu Białostockiego na dokonanie darowizny prawa własności działki nr 715/6 o pow. 0,1200 ha na rzecz ww. jednostki, z przeznaczeniem na budowę obiektów ochrony zdrowia – Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach.

Wobec powyższego, dalsze użytkowanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łapach, z wykorzystaniem na cele statutowe, będzie obejmowało działki oznaczone nr 715/5 o pow. 2,8254 ha i 715/7 o pow. 0,0478 ha położone w Łapach przy ul. Korczaka 23 oraz działkę  nr 1172 o pow. 0,5345 ha położoną w Łapach przy ul. Piaskowej 9.

Powiat Białostocki przekazał aktem notarialnym Rep A Nr 3179/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r. – umowa zmiany umowy nieodpłatnego użytkowania, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ww. nieruchomości w użytkowanie na  10 lat. Okres trwania nieodpłatnego użytkowania został ustalony do dnia 31 grudnia 2020r.

Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia użytkowania, Zarząd Powiatu Białostockiego postanowił  ustanowić nowy okres jego obowiązywania z terminem do 31 grudnia 2029r.

Uchwałą Nr XVI/132/2019 z dnia 26 września 2019r. Rada Powiatu Białostockiego wyraziła zgodę Zarządowi Powiatu Białostockiego na przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, na jego działalność statutową.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 03-10-2019 15:06

Data modyfikacji informacji: 03-10-2019 15:06