UZP Nr 222/2019

Uchwała nr 222/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku przyjętym Uchwałą nr 165/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 10 ust. 1 pkt 8 skreśla się tiret w brzmieniu: „- Punkt Usług Turystycznych BUKOWISKO w Supraślu”,

2)w § 24 skreśla się pkt 3.

§ 2. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białymstoku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-09-2019

Data udostępnienia w BIP: 19-09-2019 12:49

Data modyfikacji informacji: 19-09-2019 12:49