UZP Nr 209/2019

UCHWAŁA Nr 209/2019
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z § 4 ust. 2 Załącznika do uchwały Nr XXIV/193/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3758) zmienionej uchwałą Nr VII/54/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 8 maja 2015r. poz. 1576) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.  W Załączniku do uchwały Nr 396/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2012 r., zmienionej uchwałą Nr 103/2015 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego  Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Centrum kieruje i za całokształt działalności Centrum odpowiada Dyrektor, a podczas jego nieobecności zastępca Dyrektora”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem im. Janusza Korczaka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-08-2019

Data udostępnienia w BIP: 21-08-2019 08:55

Data modyfikacji informacji: 21-08-2019 08:55