UZP Nr 195/2019

Uchwała nr 195/2019
Zarządu  Powiatu  Białostockiego
z dnia 29 lipca 2019 r.

w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Na  podstawie  art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pana Łukasza Prochora – nauczyciela Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący:

• Pani Kamilla Łaguna-Raszkiewicz

2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

• Pan Krzysztof Henryk Ostrowski

3. Dyrektor szkoły:

• Pani Anna Matląg

3. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:

• Pani Marzena Olszyńska

• Pan Eugeniusz Mróczyński

§ 2


Prace Komisji Egzaminacyjnej prowadzone  będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r., poz. 1574).

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-07-2019

Data udostępnienia w BIP: 21-08-2019 09:04

Data modyfikacji informacji: 21-08-2019 09:04