UZP Nr 193/2019

Uchwała Nr 193/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 22 lipca 2019 roku

w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego udziału w  prawie własności nieruchomości niezbędnej pod drogę powiatową


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 511), art.20 pkt 17 w zw. z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.2068 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXVII/190/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania przez Powiat Białostocki nieruchomościami o wartości nie przekraczającej 500 tys. złotych (Dz. Urz. Woj. Podl. 2016 r. poz. 2908) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


1.Postanawia się nabyć na rzecz Powiatu Białostockiego, w trybie umowy cywilnoprawnej, od Spółki Jawnej Szarłat  z siedzibą w Ciborach Gałeckich, gm. Zawady działki oznaczone nr 33/3 i 33/5 o łącznej powierzchni 0,0653 ha, jako stanowiące pas drogi powiatowej Nr 1975 B za cenę ustaloną w kwocie: 8.489,00 zł.  

§ 2


Do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie nabycia nieruchomości w imieniu Powiatu Białostockiego upoważnia się dwóch członków Zarządu, a mianowicie:

1.Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego

2.Jan Gradkowski – Członek Zarządu

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Podpisali:
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-07-2019

Data udostępnienia w BIP: 22-07-2019 13:51

Data modyfikacji informacji: 22-07-2019 13:51