UZP Nr 135/2019

UCHWAŁA Nr 135/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 poz. 869) Zarząd   Powiatu   Białostockiego przedkłada sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

§ 1. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zawarte jest w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Powiatu Białostockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                          Załącznik do Uchwały Nr 135/2019
                                                                                          Zarządu Powiatu Białostockiego
                                                                                          z dnia 21 maja 2019 roku


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK


1.Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Białostockiego z siedzibą przy ul. Borsucza 2 15-569 Białystok REGON 050658396

2.Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne – za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3.Sprawozdanie finansowe składa się z :

1)Bilansu z wykonania budżetu powiatu.
2)Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów  jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
3)Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
4)Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i  zakładu budżetowego.
4.Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne następujących jednostek organizacyjnych, sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe:
1)Starostwo Powiatowe w Białymstoku
2)Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
3)Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
4)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
5)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
6)Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
7)Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
8)Centrum Administracyjne Obsługi  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem
9)Dom Dziecka w Supraślu
10)Dom Pomocy Społecznej w Uhowie
11)Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy
12)Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach
13)Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce
14)Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach
15)I Liceum Ogólnokształcące w Łapach
16)Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
17)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach
18)Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
19)Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej
20)Zespół Szkół w Michałowie

5.Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostki budżetowe wymienione w pkt. 4.

6.Księgi rachunkowe jednostek wymienionych w pkt. 4 prowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz.1911 z późń. zm.).

7.Liczba ludności Powiatu Białostockiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 148 145 osoby. Stosownie do art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe za 2018 rok nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 22-05-2019 13:59

Data modyfikacji informacji: 22-05-2019 13:59