UZP Nr 124/2019

UCHWAŁA NR 124/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego, w prawo własności tego gruntu.


Na podstawie Uchwały Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 1344), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz.1716 ze zm.),  Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Udziela się XXXXXX  98% bonifikaty od jednorazowej opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo własności tego gruntu, tj. udziału 859/9401  w  nieruchomości  oznaczonej  jako  działka nr  X, położonej  w Łapach przy ul. Goździkowskiej X , związanej z własnością lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym, posadowionym na ww. nieruchomości.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek ZarząduUZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 124/2019


Powiat Białostocki był do dnia 31 grudnia 2018r. właścicielem nieruchomości  oznaczonej jako działka nr 715/3,  położonej w obrębie Łapy, gm. Łapy, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,  zabudowanej budynkiem w którym znajdują się lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych.

W dniu 5 października 2018r. weszła w życie ustawa  z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo  własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r., poz. 1716 ze zm.).

Zgodnie z  art. 1 ust. 1 powołanej ustawy,  z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się                 w prawo własności tych gruntów.  Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez właściwy organ – Zarząd Powiatu Białostockiego.

Z tytułu przekształcenia, nowy właściciel gruntu(czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty) jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu (Powiatu Białostockiego) opłaty. Zgodnie z art. 7 ust. 6 – opłata powinna być wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
Jak wynika z postanowień art. 9 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Powiatu Białostockiego, ustawodawca pozostawił kwestię bonifikaty w gestii uznania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z powołanym przepisem, Rada Powiatu Białostockiego podjęła w dniu 28 lutego 2019r.  Uchwałę Nr VI/56/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019r., poz. 1344).

Warunkiem udzielenia bonifikaty, jest złożenie przez osoby fizyczne będące właścicielami  (współwłaścicielami) budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych    pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz nie zaleganie z opłatami z tytułu dochodów Powiatu Białostockiego.

Właściciel lokalu mieszkalnego nr X, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym posadowionym na nieruchomości opisanej na wstępie – XXXXXX – spełnia wszystkie określone wyżej warunki i kwalifikuje się do uzyskania bonifikaty, wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 15-05-2019 12:06

Data modyfikacji informacji: 15-05-2019 12:06