UZP Nr 90/2019

Uchwała Nr 90/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji


Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018, poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się wyboru ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019:

a)Fundacja Wolna Wyspa w Karczmisku „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego 2019” – dofinansowanie w wysokości 5 750,00 zł,

b)Kraina Puszczańskich Tradycji w Czarnej Wsi Kościelnej „Nie zapomnijmy o tradycji” - IV edycja - dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł,

c)Parafia Prawosławna pw. św. męcz. Proroka Eliasza w Białymstoku „Warsztaty ikonograficzne” – dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł

d)Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie „Tradycje rękodzielnicze i zielarskie” – dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł,

e)Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Rafałówce Festyn rodzinny „Grunt to rodzinka” – dofinansowanie w wysokości 4 700,00 zł,

f)Stowarzyszenie „Uroczysko” w Supraślu „XXIV Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko 2019 z projektem Podzielmy się historią znad Supraśli i Sokołdy – Ach co to był za Ślub” -dofinansowanie w wysokości 6 050,00 zł,

g)Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie „XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie” - dofinansowanie w wysokości 3 500,00 zł,

h)Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku „XVI Podlaski Festiwal Wielkanocny”- dofinansowanie w wysokości 5 500,00 zł,

i)Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Łapach Koncert patriotyczny „Niepodległa” – dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.

2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Z podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
Załącznik
do Uchwały Nr 90 /2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 26 marca 2019 r.Uzasadnienie


Zarząd Powiatu Białostockiego zabezpieczył w budżecie Powiatu Białostockiego na 2019 rok na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie łączną kwotę 45 000,00 zł (35 000,00 zł na § 2820 – dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i 10 000 zł na § 2810 - dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom). Komisja po zapoznaniu się z ofertami postanowiła rekomendować do dofinansowania 10 ofert na w/w kwotę z tym, że kwota dofinansowania dla stowarzyszeń wyniosła 39 250,00 zł, natomiast dla fundacji 5 750,00 zł. Zadania rekomendowane przez Komisję spełniły wszystkie wymogi formalne oraz uzyskały odpowiednią liczbę punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert). Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadań określonych w przedłożonych ofertach. Wyłonione oferty są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Białostockiego dokonuje wyboru ofert zgodnie z § 1 uchwały. Jednakże po wprowadzeniu koniecznych zmian w budżecie Powiatu Białostockiego w w/w paragrafach, Zarząd ponownie podejmie uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników, gdzie dokona wyboru jeszcze jednej oferty na kwotę 4 500,00 zł. Oferta spełniła wszystkie wymagania formalno – merytoryczne.Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 26-03-2019 11:53

Data modyfikacji informacji: 26-03-2019 11:53