UZP Nr 44/2019

UCHWAŁA NR 44/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia członków zarządu do udzielenia i podpisania wyjaśnień do Krajowej Informacji Skarbowej


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.Upoważnia się:

1.Pana Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego

2.Pana Zdzisława Łukaszewicza – Członka Zarządu Powiatu Białstockiego

do udzielenia i podpisania wyjaśnień do Krajowej Informacji Skarbowej w związku z realizacją projektów pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” WND-RPPD.03.02.01-20-0004/17 oraz „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” WND-RPPD.03.02.02-20-0004/17 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.   

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 30-01-2019 09:09

Data modyfikacji informacji: 30-01-2019 09:09