UZP Nr 789/2018

UCHWAŁA NR 789/2018
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2017 rok.


Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok:
§ 1. Sprawozdanie zawiera:
1. Zestawienie dochodów – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zestawienie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Informację o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu w 2017 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku – Załącznik Nr 4.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku – Załącznik Nr 5.
6. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 6
7. Część opisową do informacji stanowiącą Załącznik Nr 7.
8. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok stanowiącą załącznik Nr 8.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przestawić Radzie Powiatu Białostockiego na najbliższej sesji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódźtwa Podlaskiego.

Podpisali:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den – Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Kochańska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 30-03-2018 10:15

Data modyfikacji informacji: 30-03-2018 10:15