UZP Nr 403/2020

UCHWAŁA NR 403/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie korekty informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2019 rok.


Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Zarząd Powiatu Białostockiego  uchwala, co następuje:

§1


Dokonuje się korekty Informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2019 rok przyjętej Uchwałą Nr 341/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2019 rok w ten sposób, że w Załączniku do Uchwały Tabela Nr 3 Zestawienie zbiorcze Informacja o stanie mienia powiatu – wg ewidencji księgowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2


Objaśnienia korekty, o której mowa w § 1 zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§3


Informację przekazuje się:

1.Radzie Powiatu Białostockiego,

2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński– Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 30-06-2020 07:49

Data modyfikacji informacji: 30-06-2020 07:49