UZP Nr 398/2020

UCHWAŁA Nr 398/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach Pani Anecie Waszkiewicz


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j) oraz § 11 h ust.1a pkt.3, ust. 1 c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 493 z póź.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Przedłuża się powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach Pani Anecie Waszkiewicz.

§ 2


Przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni, o którym mowa w § 1 następuje na okres do dnia wyłonienia dyrektora Poradni w drodze konkursu, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2021 r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-06-2020

Data udostępnienia w BIP: 04-06-2020 11:20

Data modyfikacji informacji: 04-06-2020 11:20