UZP Nr 378/2020

UCHWAŁA NR 378/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020


Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568),  § 11 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1.Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 855,00 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2.Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 334,00 zł,

– zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 165 078 443,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 143 949 504,75 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 21 128 939,00 zł,

2.Plan wydatków ogółem 184 293 522,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 124 887 652,75 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 59 405 870,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 27-05-2020 08:31

Data modyfikacji informacji: 27-05-2020 08:31