UZP Nr 332/2020

UCHWAŁA NR 332/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020


Na   podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649), § 11 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 202 302,50 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 247 500,00 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Po podziale rezerw, ustalone w dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe wynoszą: 3 324 888 zł

1. ogólna w wysokości                  -    284 888 zł,

2. celowa w wysokości                 -  3 040 000 zł,     

    z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie – 40 000 zł,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – 3 000 000 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 160 076 009,38 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 141 992 889,88 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18 083 119,50 zł,

2. Plan wydatków ogółem 179 174 474,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 122 855 918,88 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 56 318 555,50 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-03-2020

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2020 10:57

Data modyfikacji informacji: 18-03-2020 10:57