UZP Nr 308/2020

UCHWAŁA NR 308/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020


Na   podstawie art. 222 ust. 4 i  art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649), § 11 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

3. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 287 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

4. Dokonuje się podziału rezerw i przeniesień wydatków budżetowych – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Po podziale rezerw, ustalone w dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe wynoszą: 4 549 888 zł

1. ogólna w wysokości                  -    284 888 zł,

2. celowa w wysokości                 -  4 265 000 zł,     

z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie – 265 000 zł,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – 4 000 000 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 149 976 810 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 138 647 987 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11 328 823 zł,

2. Plan wydatków ogółem 165 489 663 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 120 640 968 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 44 848 695 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-02-2020

Data udostępnienia w BIP: 12-02-2020 13:05

Data modyfikacji informacji: 12-02-2020 13:05