UZP525/2020

UCHWAŁA Nr 525/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 ze zm.), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Dwornej w miejscowości Studzianki, gm. Wasilków”.
W ocenie Zarządu Powiatu przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych ulicy, zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu jej użytkowników.   

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Białostockiemu.
                                                                      

  § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
Uzasadnienie


Dnia 17.11.2020r. do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Burmistrza Wasilkowa, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ulicy Dwornej w miejscowości Studzianki, gm. Wasilków”.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę odcinka ulicy Dwornej w m. Studzianki gm. Wasilków (jezdnia, chodniki, pobocze) wraz z budową zjazdów do przyległych posesji, budowę kanału deszczowego z wylotem do rowu oraz przykanalików do wpustów ulicznych, budowę kanału technologicznego, rozbiórkę i budowę odcinków napowietrznej linii energetycznej nN, kolidujących z budową ulicy.

Z uwagi na powyższe podjęcie Uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Sebastian Ptaszyński - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2020

Data udostępnienia w BIP: 27-11-2020 10:29

Data modyfikacji informacji: 10-12-2020 11:47