UZP Nr 505/2020

UCHWAŁA Nr 505/2020
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem do zaciągania zobowiązań  


Na podstawie § 11 pkt 5 uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.Upoważnia się Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem – Panią Grażynę Zimnoch do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza bieżący rok budżetowy, tj. zawarcia umowy na dostawę żywności – na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-11-2020

Data udostępnienia w BIP: 17-11-2020 15:11

Data modyfikacji informacji: 17-11-2020 15:11