UZP Nr 486/2020

Uchwała Nr 486/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 października 2020 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zawarcia umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku  


Na podstawie § 11 pkt 5 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2020 rok uchwala się, co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego upoważnia Pana Piotra Matusiaka – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zawarcia niżej wymienionych umów na usługi, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, tj.:

1) usługę utrzymania czystości w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

2) usługę wywozu odpadów komunalnych z Filii PUP w Łapach na okres od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.,

3) usługę obsługi prawnej Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.,

4) usługę ochrony fizycznej osób i mienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

5) najmu miejsc garażowych na potrzeby samochodów służbowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.

6) zakup paliwa do bieżącej eksploatacji samochodów służbowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.

7) świadczenie usługi badań lekarskich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu obowiązki Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek ZarząduMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-10-2020

Data udostępnienia w BIP: 20-10-2020 12:30

Data modyfikacji informacji: 20-10-2020 12:30