UZP Nr 464/2020

UCHWAŁA Nr 464/2020
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Umowy nr 1/18/2020 w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym zawartej w dniu 24 lipca 2020 r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim


Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 48 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 430/2020 Zarządu  Powiatu  Białostockiego z dnia 31 lipca 2020 r. W sprawie realizacji Umowy nr 1/18/2020 w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym zawartej w dniu 24 lipca 2020 r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Treść  § 2 określa się jako ust. 1 w § 2 i po ust. 1 wprowadza się ust. 2 w brzmieniu: „Zarząd Powiatu Białostockiego na podstawie art. 29 w związku z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważnia:

1)Elżbietę Annę Turczewską – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,

2)Grażynę Zimnoch – dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem i Katarzynę Kużel – działająca w zastępstwie dyrektora podczas jego nieobecności,

3)Katarzynę Karczewską – dyrektora Domu Dziecka w Supraślu,

4)S. Joannę Magdalenę Ozga - dyrektor Pogotowia Opiekuńczego „OPOKA” w Wasilkowie, do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem i Domu Dziecka w Supraślu.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek ZarząduMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2020

Data udostępnienia w BIP: 17-09-2020 10:13

Data modyfikacji informacji: 17-09-2020 10:13