UZP Nr 459/2020

Uchwała nr 459/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 2 września 2020 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych do reprezentowania Partnera – Powiatu Białostockiego w działaniach związanych z projektem „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r.  poz. 920) oraz art. 98 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych reprezentowanej przez Zarząd Fundacji, do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz aneksów do umowy o dofinansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2” nr WND-RPPD.03.02.02-20-001/20 i zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, do reprezentowania partnera/partnerów w zakresie niezbędnym do zawarcia Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych - przedmiotowe Porozumienie jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie, jak również do reprezentowania Powiatu Białostockiego wobec Instytucji Pośredniczącej RPO WP na lata 2014-2020 – Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku oraz osób trzecich, we wszelkich sprawach dotyczących realizacji ww. projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-09-2020

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2020 12:51

Data modyfikacji informacji: 02-09-2020 12:51