UZP Nr 415/2020

UCHWAŁA NR 415/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020


Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), § 11 Uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 000 zł,

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 200 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. Po podziale rezerw, ustalone w dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe wynoszą: 191 624 zł

1. ogólna w wysokości                  -    162 571 zł,

2. celowa w wysokości                 -      29 053 zł,     
    z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie – 0 zł,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – 29 053 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 166 218 718,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 144 883 004,75 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 21 335 714,09 zł,

2. Plan wydatków ogółem 185 433 797,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 125 803 788,75 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 59 630 009,09 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-07-2020

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2020 14:21

Data modyfikacji informacji: 07-07-2020 14:21