UZP 1576/2024

UCHWAŁA Nr 1576/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107 ze zm.), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 311 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku miejscowości Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

W ocenie Zarządu Powiatu przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie


Dnia 18 marca 2024 roku do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego, w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku miejscowości Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje poprawę warunków użytkowania drogi powiatowej Nr 1562B poprzez budowę nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami bocznymi, poboczy, budowę drogi dla pieszych, zjazdów, budowę rowów drogowych, budowę przepustów pod koroną drogi, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego.

Powyższe przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-03-2024

Data udostępnienia w BIP: 22-03-2024 11:32

Data modyfikacji informacji: 22-03-2024 11:32