UZP 1573/2024

UCHWAŁA Nr 1573/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 14 marca 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107 ze zm.), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej 106863B i ul. Surażskiej w Zabłudowie polegająca na budowie drogi dla pieszych”.

W ocenie Zarządu Powiatu przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie


Dnia 04.03.2024r. do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Burmistrza Zabłudowa w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej 106863B i ul. Surażskiej w Zabłudowie polegająca na budowie drogi dla pieszych”

Przedmiotowa inwestycja przewiduje poprawę warunków użytkowania drogi gminnej nr 106863B i ulicy Surażskiej w Zabłudowie poprzez budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki polbruk.

Powyższe przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy. Droga dla pieszych zapewni bezpieczne bezkolizyjne przeprowadzenie pieszych poza jezdnią drogi gminnej i ul. Surażskiej w Zabłudowie.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2024

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2024 13:25

Data modyfikacji informacji: 14-03-2024 13:25