UZP 1561/2024

UCHWAŁA Nr 1561/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikcyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.), art. 6 ust. 3 pkt. 9 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikcyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 24 kwietnia 2009 r. (tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 924 – z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji przekroczenia projektowanym gazociągiem DN500 drogi powiatowej Nr 2345B w obrębie ewid. Łapy II gm. Łapy w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Ostroże – Łapy – Kołpaki”, na poniższych warunkach:

1)Projektowane przejście poprzeczne sieci gazowej pod pasem drogowym zaleca się wykonać metodą bezwykopową tj. przeciskiem lub przewiertem sterowanym, bez naruszenia konstrukcji korony drogi, zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu załączonego do wniosku.

2)Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty wykonania urządzenia nastąpi obniżenie elementów pasa drogowego nad wykonanym urządzeniem, właściciel urządzenia zobowiązany będzie do ich naprawy. Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym będą musiały zostać odebrane przez uprawnionego pracownika PZD w Białymstoku.

3)W przypadku naruszenia elementów pasa drogowego należy je przywrócić do stanu pierwotnego, zachowując wymagane spadki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. zm/.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie


Dnia 21.02.2024 r. do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie uzgodnienia lokalizacji przekroczenia projektowanym gazociągiem DN500 drogi powiatowej Nr 2345B w obrębie ewid. Łapy II gm. Łapy w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Ostroże – Łapy – Kołpaki”.

Przedmiotowa inwestycja związana jest z poprawą bezpieczeństwa energetycznego kraju, w zakresie zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu płynnego do odbiorców na terenie całego kraju.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-02-2024

Data udostępnienia w BIP: 01-03-2024 08:04

Data modyfikacji informacji: 01-03-2024 08:04