UZP 1560/2024

Uchwała Nr 1560/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


1.Upoważnia się Jana Bolesława Perkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego do reprezentowania Zarządu Powiatu Białostockiego w postępowaniu: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym:

1)podejmowania czynności związanych ze wszczęciem postępowania oraz wyborem oferty najkorzystniejszej;

2)wykonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w imieniu Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2.W czasie nieobecności Starosty Powiatu Białostockiego do podejmowania czynności określonych w ust. 1 upoważnia się Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-02-2024

Data udostępnienia w BIP: 22-02-2024 11:34

Data modyfikacji informacji: 22-02-2024 11:34