UZP 1546/2024

UCHWAŁA NR 1546/2024
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 lutego 2024 roku

w sprawie upoważnienia Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań


Na podstawie § 11 pkt 6) Uchwały Nr LXXXV/615/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2024, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Upoważnia się Marka Jędrzejewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-02-2024

Data udostępnienia w BIP: 15-02-2024 12:42

Data modyfikacji informacji: 15-02-2024 12:42