UZP 1539/2024

UCHWAŁA Nr 1539/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 1 lutego 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Supraśl – Krynki – ETAP I” pod warunkiem dowiązania sytuacyjnego i wysokościowego wlotu drogi powiatowej nr 1435B na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 676 do stanu faktycznego, czyli istniejącej jezdni i poboczy.

W ocenie Zarządu Powiatu przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie


Dnia 16.01.2024r. do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Pana XXXXXX działającego z upoważnienia Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Supraśl – Krynki – ETAP I”.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje poprawę warunków użytkowania drogi wojewódzkiej nr 676 na odcinku Supraśl – Krynki poprzez budowę drogi dla rowerów, budowę i przebudowę rowów drogowych, budowę/przebudowę przepustów, budowę/ przebudowę zjazdów.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie DW 676 z drogą powiatową Nr 1435B. Projektowany wlot drogi powiatowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 676 należy dowiązać wysokościowo i sytuacyjnie do stanu faktycznego, czyli dowiązać się do istniejącej jezdni i poboczy.

Powyższe przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-02-2024

Data udostępnienia w BIP: 01-02-2024 12:28

Data modyfikacji informacji: 01-02-2024 12:28