UZP 1528/2024

UCHWAŁA Nr 1528/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 18 stycznia 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162 ze zm) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie z przebudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

W ocenie Zarządu Powiatu przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie


Dnia 15 stycznia 2024 roku do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego, w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie z przebudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje poprawę warunków użytkowania drogi powiatowej Nr 1494B poprzez budowę jezdni, zjazdów, chodników, poboczy utwardzonych, ścieżki pieszo - rowerowej, rowów, pętli autobusowej, zatok autobusowych, skrzyżowań zwykłych, skanalizowanych oraz typu „rondo” z drogami publicznymi, budowę przepustów pod koroną drogi, budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenie ronda oraz budowę kanału technologicznego.

Powyższe przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 18-01-2024 14:17

Data modyfikacji informacji: 18-01-2024 14:17