UZP 1511/2024

UCHWAŁA Nr 1511/2024
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 4 stycznia 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu


Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, na zawarcie kolejnych umów najmu w budynku szkoły, posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1092/4 i 1092/2, położonej w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68, na czas oznaczony, tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., pod następujące usługi z niżej wymienionymi podmiotami:

1)gabinet medycy szkolnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – najemca Poradnia Medycyny Szkolnej XXXXXX, lokal o powierzchni 12 m2,
2)gabinet stomatologiczny z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – najemca XXXXXX, lokal o powierzchni 14 m2,
3)hala sportowa – najemca XXXXXX,
4)hala sportowa – najemca MKS „Pogoń” Łapy,
5)powierzchnia 1,5 m2 pod automaty samosprzedające – najemca firma ASTON.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 4 stycznia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu


Powiat Białostocki jest właścicielem nieruchomości oznaczonej m.in. jako działki nr 1092/4 i 1092/2, położonej w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 68, która znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali oraz hali sportowej, na czas oznaczony. W uzupełnieniu wniosku, trwały zarządca wyjaśnił, iż opłaty z tytułu najmu hali sportowej zostaną podwyższone.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z uwagi na to, że trwały zarządca chciałby kontynuować dotychczasowe umowy, niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Powiatu Białostockiego na ich zawarcie.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 04-01-2024 11:16

Data modyfikacji informacji: 04-01-2024 11:16