UZP 1207/2023

UCHWAŁA NR 1207/2023
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia


Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 7 ust 1 w związku z art. 4 ust 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1.Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję wniesioną w dniu 20 stycznia 2023 roku w sprawie budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1547B na odcinku Tołcze – Trypucie, gm. Turośń Kościelna, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu


 

Załącznik do uchwały Nr 1207/2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 9 lutego 2023r.


Uzasadnienie


W dniu 20 stycznia 2023 roku do Starosty Powiatu Białostockiego wpłynęła petycja wniesiona przez następujące podmioty: Radni Gminy, Sołtysi i Rady Sołeckie Wsi, podmioty społeczne działające na tym terenie, szkoły, przedszkola dotycząca budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1547B na odcinku Tołcze – Trypucie, gm. Turośń Kościelna. Do petycji dołączono również listę obecności do petycji w zw. z budową ciągu pieszo- rowerowego Tołcze – Trypucie zawierającą imię i nazwisko osób wraz z podaniem ich adresu zamieszkania i podpisem.

W trakcie analizy stwierdzono, że petycja zawiera braki formalne, gdyż zgodnie z art. 4 ust 2 Ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870), petycja powinna zawierać:

1)oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3)oznaczenie adresata petycji;
4

)wskazanie przedmiotu petycji.

Powyższą petycję wnosi kilka podmiotów, zatem zgodnie z powyższym przepisem należało wskazać osobę reprezentującą te podmioty, miejsca zamieszkania bądź siedziby każdego z tych podmiotów oraz adres do korespondencji. Tych elementów petycja nie zawiera, zatem zgodnie z art. 7 ust 1 Ustawy o petycjach pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż wystąpi do Wójta Gminy Turośń Kościelna z zapytaniem czy gmina byłaby zainteresowana współinwestowaniem tej inwestycji w przyszłości.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe – Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Henryk Suchocki – Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-02-2023

Data udostępnienia w BIP: 09-02-2023 13:02

Data modyfikacji informacji: 09-02-2023 13:02