UZP 1113/2022

UCHWAŁA Nr 1113/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 8 listopada 2022roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zawarcia umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku


Na podstawie § 11 pkt 5 Uchwały Nr LII/365/2021 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2022 (zm. Uchwałą Nr LIII/376/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20.01.2022 r., Uchwałą Nr LIV/385/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17.02.2022 r., Uchwałą Nr LVII/396/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24.03.2022r., Uchwałą Nr LIII/403/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28.04.2022r, Uchwałą Nr LIX/407/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 06.06.2022r., Uchwałą Nr LXI/421/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.06.2022r., Uchwałą Nr LXI/421/2022 Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30.06.2022r., Uchwałą Nr LXII/434/20212 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15.07.2022r., Uchwałą Nr LXIIII/444/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18.08.2022r., Uchwałą NrLXIV/450/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22.09.2022r. i Uchwałą Nr LXV/456/2022 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20.10.2022r. uchwala się, co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego upoważnia Pana Piotra Matusiaka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zawarcia niżej wymienionych umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, tj.:

1)usługę wywozu odpadów komunalnych z Filii PUP w Łapach na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

2)najmu miejsc garażowych na potrzeby samochodów służbowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

3)dostawę środków czystości oraz ochrony osobistej niezbędnych do utrzymania porządku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.,

4)dostawę artykułów biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 08-11-2022 13:36

Data modyfikacji informacji: 08-11-2022 13:36