UZP 1077/2022

UCHWAŁA Nr 1077/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 7/20 o pow. 0,0818 ha, położonej w obrębie m. Zabłudów, gm. Zabłudów, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j., Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 13 ust. 1 i 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1-3 Uchwały Nr XXVII/190/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania przez Powiat Białostocki nieruchomościami o wartości nie przekraczającej pięćset tysięcy zł (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 2908), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


1.Przeznacza się do zbycia w formie ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geod. 7/20 o pow. 0,0818 ha, położoną w obrębie Zabłudów, gm. Zabłudów, stanowiącą własność Powiatu Białostockiego, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00139779/2.

2.Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar działki został objęty decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Zabłudowa, znak: RGiGG.6730.392.2020 z dnia 9 kwietnia 2021 r., zgodnie z którą uzgodniono warunki zabudowy dla budowy 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przeznaczenie nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3.Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na kwotę 104.090,00 zł (słownie: sto cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT.

§ 2


Nieruchomość opisana w § 1 ust. 1 zostanie zbyta umową sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego z oferentem, który wygra przetarg. Kosztami sporządzenia aktu zostanie obciążony nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-10-2022

Data udostępnienia w BIP: 05-10-2022 08:37

Data modyfikacji informacji: 05-10-2022 08:37