UZP 1067/2022

UCHWAŁA Nr 1067/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na wykonanie robót budowlanych


Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j., Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i przeniesieniu istniejącego ogrodzenia od strony ul. 3-go Maja w Choroszczy, wybudowaniu nowego ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,20 m i przeprowadzeniu wszelkich prac z tym związanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, oznaczonej nr geod. 107/8, położonej w obrębie m. Choroszcz, gm. Choroszcz, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00107503/4, oraz upoważnia się go do zawarcia w tym zakresie stosownych umów i porozumień.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1067/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 19 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na wykonanie robót budowlanych


Powiat Białostocki jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie m. Choroszcz, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka 107/8 o powierzchni 1,5576 ha, będącej w trwałym zarządzie Domowi Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Pismem z dnia 15 września 2022 r. trwały zarządca nieruchomości – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i przeniesieniu istniejącego ogrodzenia od strony ul. 3-go Maja w Choroszczy, wybudowaniu nowego ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,20 m i przeprowadzeniu wszelkich prac z tym związanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, oznaczonej nr geod. 107/8, położonej w obrębie m. Choroszcz, gm. Choroszcz, oraz o udzielenie upoważnienia go do zawarcia w tym zakresie stosownych umów i porozumień.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami trwały zarządca ma prawo do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego, tj. Zarządu Powiatu Białostockiego. Stosownie do art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 20-09-2022 09:17

Data modyfikacji informacji: 20-09-2022 09:17